บุคลากร

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

นางวิยะดา บุญเพ็ชร

นางวิยะดา บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยบริหาร

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง นักบริการการศึกษา

นางสาวอรยา  นามะโส

นางสาวอรยา นามะโส นักบริการการศึกษา

นายยงยุทธ บุญเขียน

นายยงยุทธ บุญเขียน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายนพพร  หงษ์ทอง

นายนพพร หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวรารักษ์  วิลัย

นางวรารักษ์ วิลัย นักบริการการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร

นางสาวสุรีรัตน์ จันทร นักบริการการศึกษา

นางสาวระภีพัฒน์  บู่สุวรรณ

นางสาวระภีพัฒน์ บู่สุวรรณ พนักงานช่วยบริหาร

นางสาวเบญจมาศ  ว่องวรกิจ

นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ นักบริการการศึกษา

นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ

นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ นักบริหารงานทั่วไป

ติดตามเรา