บุคลากร

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ Mr.Nithi Buranajant

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ Mr.Nithi Buranajant หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

นางวิยะดา บุญเพ็ชร

นางวิยะดา บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยบริหาร

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง นักบริการการศึกษา

นางสาวอรยา  นามะโส Ms.Oraya  Namaso

นางสาวอรยา นามะโส Ms.Oraya Namaso นักบริการการศึกษา

นายยงยุทธ บุญเขียน

นายยงยุทธ บุญเขียน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายนพพร  หงษ์ทอง

นายนพพร หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวรารักษ์  วิลัย Mrs.Wararuck  Wilai

นางวรารักษ์ วิลัย Mrs.Wararuck Wilai นักบริการการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร Ms.Sureerat  Jantorn

นางสาวสุรีรัตน์ จันทร Ms.Sureerat Jantorn นักบริการการศึกษา

นางสาวระภีพัฒน์  บู่สุวรรณ Ms.Rapeepat Busuwan

นางสาวระภีพัฒน์ บู่สุวรรณ Ms.Rapeepat Busuwan พนักงานช่วยบริหาร

นางสาวเบญจมาศ  ว่องวรกิจ Ms.Benjamas Vongvorakit

นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ Ms.Benjamas Vongvorakit นักบริการการศึกษา

นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ Ms.Sopa  Somboonpattanakit

นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ Ms.Sopa Somboonpattanakit นักบริหารงานทั่วไป

ติดตามเรา