หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ”

วันที่
05 กุมภาพันธ์ 2018
รายละเอียด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ” 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  26 - 27  มีนาคม  2561 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=62

ติดตามเรา