เปิดรับสมัคร ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

วันที่
12 มีนาคม 2019
รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 17,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=134

โทร. 02- 470 9630-4   โทรสาร  02- 427 9633

 

 

ติดตามเรา