การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยการประยุกต์ใช้ Project Portfolio Management (PPM)" ภายใต้การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒

วันที่
29 มกราคม 2019
รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยการประยุกต์ใช้ Project Portfolio Management (PPM)" ภายใต้การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒

 

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ติดตามเรา