เปิดรับสมัครหลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

วันที่
28 มกราคม 2019
รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 (รวม 5 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 8,500 บาท

สนใจสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร  http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=130

 

ติดตามเรา