ขอรับบริจาค “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง”

วันที่
08 มกราคม 2019
รายละเอียด

“ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริจาคยา

1. ขอรับบริจาคยา เน้นที่ยาเหลือใช้ ไม่รบกวนให้ไปซื้อหา
2. ยาทุกตัวก่อนจ่ายให้ผู้ป่วย จะมีเภสัชกรคัดแยกยาอีกครั้ง

 

คุณสมบัติยาที่รับบริจาค

1. รับยา *ทุกประเภท* ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

2. ยาเม็ด ต้องยังอยู่ในแผง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสมบูรณ์

3. ยาน้ำ ยาประเภทครีม หรือ เจล ต้องยังไม่เปิดใช้

4. ยาที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลาขออนุญาติไม่รับ

สิ่งของอื่นที่รับบริจาค

เสื้อผ้าเก่า ผ้าห่ม หนังสือนิทาน ตุ๊กตาที่ไม่ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำยาที่เหลือใช้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับยาเพื่อการรักษาพยาบาล

 3. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายค่ายา เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

 4. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

          ระยะเวลาในการรับบริจาคยา ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

          ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          และจะจัดส่งยาที่ได้รับมา ต่อไปยัง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ยาเก่าหรือยาที่เหลือใช้ ไม่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

          2. ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ได้รับยาในการรักษาพยาบาล

          3. ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ได้ลดค่าใช้จ่ายค่ายา

          4. ผู้ร่วมบริจาคได้ความสุขใจ

          5. ช่วยลดปริมาณขยะ จากของเหลือใช้ ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารสัมมนา ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-470-9630 ถึง 35

ติดตามเรา