NCPD2018 การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

วันที่
21 ธันวาคม 2018
รายละเอียด

ประมวลภาพงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือสถาบันการศึกษา ในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการ
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณะ
3. เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล
(Moving towards Sustainable Society for - All)

รายละเอียดหัวข้องานวิจัย
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
6. การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

ภาพอื่นๆ

ติดตามเรา