อบรมหลักสูตร Better Process Control School ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเำกล้าธนบุรี วันที่ 11-15 ธันวาคม 2561

วันที่
12 ธันวาคม 2018
รายละเอียด

อบรมหลักสูตร Better Process Control School

ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2561

ติดตามเรา