การเสวนา "เกษตรอัจฉริยะ : ทางรอด SME ธุรกิจการเกษตรไทย !?" วันพุธที่ 12 ก.ย 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

วันที่
12 กันยายน 2018
รายละเอียด

การประชุมผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตร : กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร 4.0 ( FARMING 4.0 ) 

และการเสวนา "เกษตรอัจฉริยะ : ทางรอด SME ธุรกิจการเกษตรไทย !?"

วันที่ 12 ก.ย 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

ติดตามเรา