หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน บริษัท ฟลอยด์จำกัด (มหาชน)

วันที่
04 กันยายน 2018
รายละเอียด

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน บริษัท ฟลอยด์จำกัด (มหาชน)

จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ตั้งแต่ 3 กค. ถึง 9 สค. 2561 ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร บริษัท ฟลอยด์จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ

ติดตามเรา