วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบกลไกการพัฒนาองค์กรด้านการจัดหลักสูตรการอบรม วันที่ 15 ส.ค 62 ณ ศูนย์การศึกษาต่อนเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามเรา