การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยการประยุกต์ใช้ Project Portfolio Management (PPM)" ภายใต้การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง

ติดตามเรา