หลักสูตรเทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

หลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล”

 

                                                                              

หลักการและเหตุผล            การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรให้มีความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดในการวางแผน วางกลยุทธ์ นอกจากนี้ จัดประชุม อบรม สัมมนา ยังนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่ได้มีการกล่าวถึงมาตรฐานในการจัดการทั้งสถานที่ เทคโนโลยี การบริการ และรูปแบบการจัดการในระดับสากล รวมไปถึงทิศทาง (Future Trend) การจัดการประชุม อบรม สัมมนาในปัจจุบันและอนาคต


            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล”  เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและยกระดับการจัดการงานในด้านนี้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพ
  สู่มาตรฐานสากล 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพ
  สู่มาตรฐานสากล 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงาน เลขานุการ   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และผู้สนใจที่ในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา 

เนื้อหารายวิชา

 • ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ ประเภท และหลักการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
 • ความเป็นมาตรฐาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา
 • การจัดการประชุม อบรม สัมมนา กับมาตรฐานสากล
 • เทคนิคการเป็นนักจัดการประชุม อบรม สัมมนา มืออาชีพ
 • การจัดการสถานที่สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
 • แนวโน้ม ทิศทางการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในยุคDigital and Internet of Things
 • การบริการอย่างมืออาชีพ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
            ระหว่างวันที่  23-24  กรกฎาคม  2562 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.00น. 

            ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วิทยากร

            ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

 • นักวิจัยโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และวิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพ
  สู่มาตรฐานสากล
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพ
  สู่มาตรฐานสากล

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

●     ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร 

ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก) 

●     โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

●     เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว (Faxใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636)

 

หมายเหตุ :      

1.     กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน)

2.      กรุณาชำระเงินก่อนวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม  2562 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรม
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636 

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

 

===========================

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
27/06/2019 - 08/07/2019
วันที่อบรม
23/07/2019 - 24/07/2019
จำนวนที่รับได้
50 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
08/07/2019
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา